Członkowie

Członkowie

Członkowie honorowi

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, lecz zwolnieni są z płacenia składki członkowskiej.

Członkowie wspierający

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby (w tym cudzoziemiec), która zadeklaruje dla Towarzystwa pomoc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników
 3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
 4. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyjętymi zasadami.
 5. Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne wystąpienie albo wskutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Towarzystwa, w szczególności z powodu nieświadczenia pomocy w zadeklarowanej wysokości.

Członkowie zwyczajni

Deklaracja członkowska Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać:
  1. osoba pełnoletnia;
  2. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat;
  3. osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 roku życia, ale za zgodą opiekuna prawnego;
  4. pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd.
 3. Prawa członkowskie:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniami o których mowa w § 9 ust. 4 i 5 Statutu WTH;
  2. uczestniczenie w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;
  3. korzystanie ze zbiorów Towarzystwa;
  4. otrzymywanie czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa;
  5. korzystania z rekomendacji, zaświadczeń o działalności w Towarzystwie i opieki Towarzystwa w swojej działalności statutowej.
 4. Obowiązki członkowskie:
  1. Uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa;
  2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
  3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.
 5. Składki członkowskie:
  1. składki członkowskie występują w każdej organizacji typu członkowskiego, czyli stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń;
  2. uiszczanie na rzecz stowarzyszenia składek członkowskich jest podstawowym obowiązkiem każdego członka stowarzyszenia;
  3. obowiązek uiszczania składek członkowie stowarzyszenia przyjmują na siebie dobrowolnie, poprzez akt przystąpienia do stowarzyszenia;
  4. jedynie członkowie honorowi zwolnieni są z tego obowiązku;
  5. niepłacenie składek członkowskich w okresie roku rozliczeniowego powoduje wykluczenie z Towarzystwa;
   – rok rozliczeniowy jest liczony od momentu wstąpienia do Towarzystwa (w przypadku pierwszej składki) lub opłacenia ostatniej składki członkowskiej.AKTUALNA WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ WYNOSI
   25 ZŁ na rok*

   *kwota ustalona przez Zebranie Założycielskie WTH w dniu 12.07.2007 r.
 6. Wygaśnięcie członkostwa:
  1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Towarzystwa;
  2. skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok rozliczeniowy;
  3. nieprzestrzeganie statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
  4. śmierci osoby fizycznej.

AKTUALNY WYKAZ CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH TOWARZYSTWA

ameryk_danuta Paweł Ameryk botkiewicz_piotr Grzegorz Dąbrowski
mgr Danuta AMERYK mgr Paweł AMERYK Piotr BOTKIEWICZ mgr Grzegorz DĄBROWSKI mgr Bożena DORYWALSKA
Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założyciel
Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założyciel  
Rogienice, gm. Włoszczowa Krasocin, gm. Krasocin Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założycie

 

drazyk_marcin Grzybek Elżbieta grzybek_jozef
mgr Marcin DRĄŻYK Maria DUDKIEWICZ mgr Iwona GIEROŃ mgr Elżbieta GRZYBEK Józef GRZYBEK
Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założyciel
Włoszczowa, gm. Włoszczowa

 

horodyska_anna kania_iwona Piotr Kotulski
mgr Anna HORODYSKA mgr Krzysztof JASIOWSKI mgr Iwona KANIA-SOBOŃ mgr Teresa KLAPA mgr Piotr Leszek KOTULSKI
Włoszczowa, gm. Włoszczowa Krasocin, gm. Krasocin Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założyciel
Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założyciel

 

Katarzyna Kuznicow lichosik_zbigniew laczek_agata
mgr Stanisław KURZAC mgr Katarzyna KUZINCOW Józef LICHOSIK Agata ŁĄCZEK Paweł MACHERSKI
Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założyciel
Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa Józefów, gm. Przedbórz Włoszczowa, gm. Włoszczowa

 

Mariusz Marczewski murzynowski_boguslaw nestor_jacek Rafał Pacanowski rembas_zenon
mgr Mariusz MARCZEWSKI mgr inż. Bogusław MURZYNOWSKI Jacek NESTOR mgr Rafał Paweł PACANOWSKI  Zenon REMBAS
Konieczno, gm. Włoszczowa
Członek założyciel
Włoszczowa, gm. Włoszczowa Szczecin Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założycie
Włoszczowa, gm. Włoszczowa

 

siewiorek_aneta skoczek_rafal Artur Szczukocki swietlicki_cezary
mgr Aneta SIEWIOREK Rafał SKOCZEK mgr Artur SZCZUKOCKI  mgr Ewa ŚLĘZAK mgr Cezary ŚWIETLICKI
Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założycie
Włoszczowa, gm. Włoszczowa Włoszczowa, gm. Włoszczowa

 

Marek Teper Ks. Krzysztof TKACZYK
mgr Marek TEPER ks. mgr Krzysztof TKACZYK mgr Maria WITKOWICZ mgr Dawid WÓJCIK
Stojewsko, gm. Krasocin Stojewsko, gm. Krasocin Włoszczowa, gm. Włoszczowa
Członek założycie
Wola Wiśniowa, gm. Włoszczowa