Dzieje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnyhc nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we WłoszczowieW okresie od września 2009 do września 2010 r. działania WTH koncentrowały się głównie na zbieraniu, selekcjonowaniu, redagowaniu bądź opracowywaniu materiałów służących do wydania monografii Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie. Inicjatorami przedsięwzięcia byli członkowie WTH. Wydawnictwo, o którym mowa, ma charakter okolicznościowy, ściśle związany z 45-tą rocznicą zorganizowania Dwuletniej Szkoły Rolniczej we Włoszczowie oraz historią jej prawnych następców (Zespołu Szkół Rolniczych i ZSP Nr 2).

Praca nad stworzeniem publikacji trwała blisko rok, jednakże najintensywniejszym i zarazem najbardziej owocnym okresem były ostatnie 3 miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień 2010 r.). Została wykonana kwerenda w archiwum szkolnym. W toku prowadzonych prac poddano analizie m.in.: 215 – tomów arkuszy ocen i egzaminów maturalnych, 170 – tomów arkuszy egzaminów państwowych na tytuł wykwalifikowanego rolnika, 26 ksiąg protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, 11 kronik (w tym klasowych, szkoły i internatu), 636 – dzienników lekcyjnych, 3 – księgi zarządzeń dyrektora, 481 – teczek akt osobowych pracowników. W omawianym zarysie monograficznym udało się zebrać podstawowe informacje o funkcjonowaniu szkoły w okresie 45-lat istnienia.

Członkowie WTH w dużym stopniu zaangażowali się także w organizację samej uroczystości, tj. I Zjazdu Absolwentów ZSP Nr 2. 18 września  2010 r. (sobota) odbyła się  uroczysta akademia  podsumowująca dorobek szkoły i  przybliżająca jej dzień dzisiejszy. Zaproszeni goście, mieszkańcy miasta, absolwenci i uczniowie  mogli  zobaczyć wystawy związane z historią szkoły i jej osiągnięciami.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: