Statut

Statut

Statut Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego

Statut Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego

Załącznik do Uchwały Nr 9/07 II Zebrania Założycieli
Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego we Włoszczowie
z dnia 25 września 2007 r.

S T A T U T
„WŁOSZCZOWSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO”
we Włoszczowie

(tekst jednolity)

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§1

 1. Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników lokalnej historii i tradycji na zasadzie dobrowolności.
 3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników i zawierać umowy cywilno-prawne.
 4. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności powiat włoszczowski i miasto Włoszczowa.
 2. Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto Włoszczowa.

§3

 1. Towarzystwo może powoływać oddziały i koła.
 2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną.

§4

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§5

 1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne” oraz pieczęci nagłówkowych z napisami: „Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne – Zarząd”, ” Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w …”, ” Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne – Koło w …”.
 2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę organizacyjną ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II – Cele i środki działania

§6

 1. Zasadnicze cele Towarzystwa to:
  1. pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej w środowisku ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym;
  2. inicjowanie badań nad przeszłością miasta Włoszczowy i regionu włoszczowskiego;
  3. działalność edukacyjna;
  4. ochrona zabytków regionalnej kultury.

§7

 1. Dla realizacji celów określonych w § 6 Towarzystwo:
  1. Dążąc do poznania prawdy historycznej pobudza i organizuje badania nad przeszłością, zwłaszcza regionalną;
  2. Troszczy się o przestrzeganie norm etyki historyka;
  3. Wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk historycznych, dla zachowania świadectw przeszłości i przekazywania wiedzy o dziejach, dla kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa, a także w innych sprawach dotyczących społeczności historyków;
  4. Organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe.
  5. Urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, organizuje wycieczki o tematyce historycznej, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji nauk i zagadnień historycznych;
  6. Tworzy sekcje i komisje, zakłada zbiory,
  7. Wydaje czasopisma poświęcone historii regionu włoszczowskiego oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z zakresu historii;
  8. Współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, a także z innymi instytucjami w sprawach prowadzonych badań, organizacji życia kulturalno-naukowego, nauczania historii oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;
  9. Prowadzi badania nad przeszłością miasta Włoszczowy i okolic;
  10. Rejestruje, dokumentuje i otacza opieką archiwalia i inne materiały o znaczeniu historycznym jako świadectw kultury regionalnej;
  11. Współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
  1. Zwyczajnych,
  2. Honorowych,
  3. Wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
 3. Członków zwyczajnych – cudzoziemców niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd Towarzystwa.
 4. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, z tym ograniczeniem, że nie mogą brać udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie maja prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyboru do władz.

§10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
  2. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;
  3. Korzystania ze zbiorów Towarzystwa;
  4. Otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Towarzystwa;
  5. Korzystania z rekomendacji, zaświadczeń o działalności w Towarzystwie i opieki Towarzystwa w swojej działalności statutowej.

§11

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  1. Uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa;
  2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
  3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.

§12

 1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa lub Zarządowi Oddziału;
  2. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa lub Zarządu Oddziału z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok – pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej;
  3. Nieprzestrzegania statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
  4. Śmierci osoby fizycznej.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału wymienionej w §12 ust.1 lit. b przysługuje odwołanie do Zarządu Towarzystwa.
 3. W przypadku, gdy decyzję o wykluczeniu podjął Zarząd Towarzystwa osobie wykluczonej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 4. W każdym z przypadków wymienionych w § 12 ust.1 lit. b i c odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§13

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
 2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, lecz nie są zobowiązani do płacenia składki członkowskiej.
 3. Uchwały w sprawie członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby (w tym cudzoziemiec), która zadeklaruje dla Towarzystwa pomoc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Oddziału lub Zarząd Towarzystwa.
 2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem przedstawicieli lub pełnomocników

§15

 1. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa lub Walnym Zebraniu Członków Oddziału.
 2. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyjętymi zasadami.
 3. Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolne wystąpienie albo wskutek pozbawienia członkostwa przez Zarząd Towarzystwa, w szczególności z powodu nieświadczenia pomocy w zadeklarowanej wysokości.

Rozdział IV – Władze naczelne Towarzystwa

§16

 1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Towarzystwa,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Organem doradczym władz naczelnych Towarzystwa jest Rada Wspierająca.
 3. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
 4. Prezes Zarządu Towarzystwa może zostać wybrany ponownie tylko raz.

§17

 1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek, co najmniej 1/5 obecnych uprawnionych do głosowania.

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§19

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym:
  1. członkowie zwyczajni uprawnieni do głosowania
  2. członkowie honorowi.
 2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem doradczym członkowie zwyczajni nieposiadający biernego i czynnego prawa wyborczego, a także osoby zaproszone.

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem spraw wymienionych w §§ 13, 51 i 52.

§21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa co 3 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie j Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej 1/3 zarządów oddziałów,
  4. na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w przeciągu 60 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§22

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Towarzystwa zawiadamia zarządy oddziałów nie później niż 30 dni przed terminem.
 2. Zarządy oddziałów oraz członkowie Towarzystwa w liczbie co najmniej 10 mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zebrania Członków najpóźniej na 10 dni przed jego terminem, na ręce sekretarza Towarzystwa.
 3. O uzupełnieniu porządku dziennego, przesłanego oddziałom przez Zarząd Towarzystwa, decyduje Walne Zebranie Członków. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zebrania.
 4. Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy członkostwa honorowego, odwołania i wyboru władz, zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa.
 5. Dopuszcza się możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sytuacji rezygnacji lub śmierci członka (kilku członków) Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, powodujących zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Towarzystwa.

§23

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;
  3. wybór w głosowaniach tajnych:
   1. prezesa Towarzystwa,
   2. pozostałych członków Zarządu Towarzystwa,
   3. członków Komisji Rewizyjnej,
  4. podejmowanie uchwał o nadaniu godności członka honorowego Towarzystwa;
  5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej.
  6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
  7. decydowanie o rozwiązaniu się Towarzystwa.

§24

 1. Zarząd Główny składa się z:
  1. prezesa Towarzystwa,
  2. wiceprezesa,
  3. skarbnika
  4. sekretarza
  5. członka,.
 2. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa uczestniczą z głosem doradczym: przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej.

§25

 1. W przypadku zwolnienia stanowiska prezesa jego funkcje przejmuje wiceprezes, jako pełniący obowiązki, do momentu wyboru nowego prezesa.
 2. W przypadku, kiedy liczba członków Zarządu Towarzystwa wymienionych w § 24 ust. jest niższa od 5, Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu.

§26

 1. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
  1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków;
  2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i składanie na nim sprawozdań z działalności Towarzystwa;
  4. stawianie wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa;
  5. przyjmowanie i zwalnianie członków zwyczajnych – cudzoziemców nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmowanie członków wspierających, decydowanie o pozbawieniu członkostwa wspierającego;
  6. powoływanie oddziałów, nadzorowanie ich działalności oraz zatwierdzanie decyzji o powoływaniu i rozwiązywaniu kół;
  7. powoływanie zespołów redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa;
  8. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
  9. uchwalanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie preliminarzy budżetowych przedstawionych przez oddziały;
  10. zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Towarzystwa;
  11. uchwalanie regulaminu Zarządu Towarzystwa oraz zatwierdzanie regulaminów oddziałów i komisji;
  12. decydowanie w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej.

§27

 1. Uchwalenie przez Zarząd Towarzystwa wniosków na Walne Zebranie Członków w sprawach nadania członkostwa honorowego, zmiany statutu albo rozwiązania się Towarzystwa wymaga zwykłej większości przy obecności co najmniej 4/5 statutowej liczby członków Zarządu, a w wypadku równej liczby głosów decydujący jest głos prowadzącego zebranie Zarządu.

§28

 1. Plenarne posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§29

 1. W imieniu Zarządu Towarzystwa Towarzystwo reprezentują, z zastrzeżeniem treści § 49, prezes, wiceprezes oraz sekretarz.

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybiera ona ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej stosuje się zapis przewidziany w § 25 ust. 2
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zabranie Członków.

§31

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
  2. występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych;
  3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Towarzystwa;
  4. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów;
  5. w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Towarzystwa z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
  6. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych oddziałów.

§32

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny wyznaczony przez niego członek Komisji ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna działa w pełnym składzie.
 3. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach Zarządu Towarzystwa, oddziałów i kół.

§33

 1. Towarzystwo nie powołuje Sądów Koleżeńskich.

§34

 1. Rada Wspierająca może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Towarzystwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek każdej z władz naczelnych Towarzystwa.
 2. W skład Rady Wspierającej wchodzą, jeżeli wyrażą takie życzenie, członkowie wspierający, którzy świadczyli Towarzystwu pomoc o wartości nie niższej niż określona przez Zarząd Towarzystwa wielokrotność kwoty, o której mowa w § 14 ust.1.
 3. Rada Wspierająca działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział V – Oddziały i koła Towarzystwa

§35

 1. Oddziały Towarzystwa powołuje i rozwiązuje Zarząd Towarzystwa.
 2. Oddział powinien liczyć co najmniej 15 członków.
 3. Z wnioskiem o wpisanie oddziału do odpowiedniego rejestru, aby oddział uzyskał osobowość prawną, występuje Zarząd Towarzystwa.
 4. Oddział działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§36

 1. Władzami oddziału są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału,
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
 2. Kadencja władz oddziału trwa trzy lata.

§37

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni oddziału, a z głosem doradczym członkowie wspierający.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału co trzy lata.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. na żądanie Zarządu Towarzystwa,
  4. na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków oddziału.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Oddziału powiadamia członków oraz Zarząd Towarzystwa nie później niż 7 dni przed terminem.

§38

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. wytyczanie ogólnego kierunku działalności oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa;
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  3. wybór w głosowaniach tajnych:
   1. prezesa, z prawem ponownego wyboru na kolejną kadencję (tylko raz),
   2. pozostałych członków Zarządu Oddziału,
   3. członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
  4. uchwalanie regulaminu oddziału oraz regulaminów tworzonych w oddziale sekcji, komisji i kół.

§39

 1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §§17, 20 i 22 ust. 3,4, 5.

§40

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi prezes i 4 osoby, w tym jeden wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członek zarządu.
 2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym: przewodniczący lub sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału, redaktorzy wydawanych przez oddział publikacji oraz przewodniczący sekcji, komisji i kół powołanych przez oddział.

§41

 1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem, wytycznymi Zarządu Towarzystwa oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału;
  2. reprezentowanie oddziału na zewnątrz;
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału i składanie na nim sprawozdania z działalności oddziału;
  4. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie z listy członków;
  5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji oraz kół, nadzorowanie ich działalności;
  6. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu;
  7. zarządzanie majątkiem Towarzystwa znajdującym się w dyspozycji oddziału;
  8. tworzenie, za uprzednią zgodą Zarządu Towarzystwa, zbiorów i pracowni naukowych oraz organizowanie regionalnych wydawnictw historycznych;
  9. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
 2. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Towarzystwa okresowe (półroczne) sprawozdania z merytorycznej i finansowej działalności oddziału.
 3. Do reprezentowania oddziału stosuje się odpowiednio postanowienia § 29.

§42

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§43

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Komisję Rewizyjną Towarzystwa.

§44

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej;
  2. kontrolowanie opłacania składek;
  3. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli;
  4. składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;
  5. w wypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§45

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub sekretarz ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa w pełnym składzie.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie, we wszystkich agendach oddziału i w należących do niego kołach.

§46

 1. Zarząd Oddziału, na pisemny wniosek minimum pięciu członków oddziału, może powoływać koła, które są wydzielonymi terytorialnie częściami oddziału.
 2. Uchwały o powołaniu i rozwiązaniu kół podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.
 3. Koła działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 4. Władzą Koła jest Zarząd, którego kadencja trwa trzy lata.
 5. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Rozdział VI – Majątek Towarzystwa

§47

 1. Majątek Towarzystwa powstaje z:
  1. wpływów ze składek członkowskich,
  2. dotacji i darowizn,
  3. dochodów z majątku Towarzystwa,
  4. dochodów z wydawnictw i innych przedsięwzięć Towarzystwa przewidzianych w § 7,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§48

 1. Działalność gospodarczą mogą prowadzić: Zarząd Główny i w granicach posiadanych uprawnień zarządy oddziałów.

§49

 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych oddziałów.

§50

 1. Wydatki administracyjne oddziałów pokrywa Zarząd Towarzystwa zgodnie z preliminarzami budżetowymi.

Rozdział VII – Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§51

 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§52

 1. Uchwalę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Czlonków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa.